• Tekstowa podstrona

   • I PROCEDURA DOTYCZY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

     

    Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek  jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 17:00. Placówka bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu przyprowadzenia dziecka do przedszkola i oddania pod opiekę osoby upoważnionej do odbiory dziecka (nauczyciel do 7:30, od 7 :30 pracownika wyznaczony przez panią dyrektor , do momentu odebrania go przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby upoważnione do tego przez rodziców. Jedynie podczas imprez organizowanych na terenie i poza terenem przedszkola z udziałem rodziców, opiekę nad dzieckiem obejmują również rodzice.

     

    1. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola:
    • Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez rodziców / opiekunów prawnych, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola.
    • Rodzice/ opiekunowie rozbierają dziecko w szatni i wprowadzają dziecko do sali, powierzając pod opiekę nauczycielce grupy.
    • Rodzice przyprowadzają dzieci od godz. 6:30 do 7 :30 oddają dzieci pod opiekę bezpośrednio nauczycielowi na Sali (parter ).Od godziny 7:30 -8:00  osoba wyznaczona przez dyrektora zaprowadza dzieci do Sali nauczyciela I piętro.
    • Rodzice wchodzą na teren przedszkola  od godziny 6:30 do 8:00 .  Dzieci przyprowadzane przez rodziców po godzinie 8:00  przebiera w szatni i zaprowadza do Sali pod opiekę nauczyciela osoba wyznaczona przez dyrektora. Rodzice  poruszają się tylko po parterze przedszkola.
    • Nauczyciel przyjmujący od rodziców dziecko pod swoją opiekę zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia. Za przyniesione z domu zabawki i przedmioty, przedszkole nie odpowiada.

     

    • Rodzice / opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę - nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące, gorączkujące lub wykazujące inne objawy chorobowe nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
    • Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.

     

    1. Odbieranie dziecka z przedszkola
    • Dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców / opiekunów. Mogą być także odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców / opiekunów w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola lub w jednorazowym upoważnieniu. Upoważnienia pozostają w dokumentacji przedszkola i mogą zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców / opiekunów.
    • Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną przez rodziców w upoważnieniu. Osoba ta może zostać wylegitymowana przez nauczyciela w celu sprawdzenia zgodności tożsamości.
    • Dzieci z przedszkola odbierane są:

    Od godziny 14:00 rodzice wchodzą na teren przedszkola i odbierają dzieci bezpośrednio z Sali od nauczyciela. Do godziny 14:00 drzwi wejściowe ze względów bezpieczeństwa są zamykane .

    • Rodzic/osoba upoważniona do odbioru dziecka od godziny 8:00 do 14:00 dzwoni na domofon danej grupy. Po weryfikacji osoby dziecko jest odprowadzane pod opiekę rodzica przez osobę wyznaczoną przez dyrektora.
    • Rodzice / opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobom niepełnoletnim, a także nie ujętym w karcie zgłoszenia lub w upoważnieniu, a także osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź zachowującym się agresywnie. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W razie takiej sytuacji, nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub inną osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powiadamia się dyrektora przedszkola.
    • Tylko w wyjątkowych przypadkach, spowodowanych ważną sytuacją losową, dopuszcza się wydania dziecka na telefoniczną prośbę rodzica oraz później po rozmowie wiadomość sms, jednakże po podaniu imienia i nazwiska osoby odbierającej i zapewnieniu o posiadaniu w chwili odbioru dowodu tożsamości.
    • Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic / opiekun (osoba upoważniona) dotarła na miejsce pobytu dzieci i zgłosiła fakt przyjścia po dziecko nauczycielowi grupy.
    • Nauczyciel grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka. W wypadku zmiany numeru telefonu lub adresu, rodzice są zobowiązani do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie nauczyciela- wychowawcę danej grupy.

     

    1. Postępowanie w sytuacji nie odebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby nie mogącej sprawować opieki.

    Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00.

    W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – wydarzenia losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji.

    W razie wyczerpania wszystkich możliwości zmierzających do odbioru dziecka przez rodziców/opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie - nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz skontaktować się z Policją.

    Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora.

     

    1. Postępowanie w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

     

    NAUCZYCIEL:

    • Powiadamia dyrektora przedszkola .
    • Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, bądź kolejną osobę upoważnioną w karcie zgłoszenia, którą zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
    • Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

     

    DYREKTOR PLACÓWKI:

    • W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców (po godz. 17.00), dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką Policji podjąć decyzję o dalszych krokach.
    • Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka, dyrektor wspólnie z policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej ).
    • Dyrektor placówki przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie ich do przestrzegania Statutu Przedszkola. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic (opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powiadamia o tym fakcie policję (specjalistę ds. nieletnich) - celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie powiadamia sąd rodzinny.

     

    1. Postępowanie w przypadku, gdy dziecko z przedszkola jest odbierane przez osobę niepełnoletnią.

     

    NAUCZYCIEL:

    • Nie wydaje dziecka.
    • Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
    • Kontaktuje się z rodzicami lub osobą uprawnioną – wskazaną przez rodziców celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
    • Wspólnie z rodzicami lub osobą uprawnioną ustala dalsze kroki postępowania – uzgadnia, kto odbierze dziecko z przedszkola. Jeżeli jest to osoba pełnoletnia, która nie jest na liście osób upoważnionych do odbierania dziecka – przedkłada upoważnienie podpisane przez rodziców (opiekunów), legitymuje się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nauczyciel sprawdza, czy dane są zgodne z uzyskanymi wcześniej przez telefon.
    • Wychowawca sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

     

    DYREKTOR PLACÓWKI:

    W przypadku, gdy nie można nawiązać kontaktu z rodzicami lub osobą uprawnioną, dyrektor:

    • Wspólnie z Policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji ( np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej ).
    • Po zaistniałym zdarzeniu przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania Statutu Przedszkola.

     

    1. Postępowanie w przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania placówki.

    NAUCZYCIEL:

    • Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
    • Dokumentuje powyższy przypadek w formie notatki służbowej i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

     

    DYREKTOR PLACÓWKI:

    • Wzywa na rozmowę wyjaśniającą rodzica/prawnego opiekuna, który łamie ustalone zasady odbierania dziecka z przedszkola, powiadamia go o konsekwencjach takiego zachowania. Zobowiązuje go do podporządkowania się im.
    • Ustala wspólnie z rodzicami zasady dalszego przebywania dziecka w przedszkolu.
    • W przypadku gdy rodzice/opiekunowie nadal odbierają dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania, dyrektor placówki zwraca się do najbliższej jednostki policji o rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka, a w następnej kolejności powiadamia Sąd Rejonowy w Wadowicach.

     

    1. Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.

     

    • Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
    • każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
    • Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe
    • sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, agresywne zachowanie rodziców itp., nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

     

  • Kontakty

   • Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek w Mucharzu
   • 667349009
   • 33 876 14 25 661 028 005 506 155 346 NIP 551 250 80 52
   • 34-106 Mucharz 95 34-106 Mucharz Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych