• Tekstowa podstrona

   • Regulamin

    Przedszkola Prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek w Mucharzu

     

     

    1. Wstęp
    1. Regulamin jest wewnętrznym aktem regulującym zasady i organizację pracy placówki. Został opracowany na podstawie Statutu Przedszkola i ustaleń Rady Pedagogicznej.
    2. Przedszkole jest placówką wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą, której zadaniem jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej i realizowanie rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego.
    3. Przedszkole jest czynne przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni uwzględnionych w statucie.
    4. Zasady przyjęcia dziecka do placówki określa Statut Przedszkola.

     

     

    1. Frekwencja dziecka

     

    1. Dziecko zapisane i zakwalifikowane do przedszkola powinno do niego regularnie uczęszczać.
    2. Przerwa w uczęszczaniu może nastąpić z ważnych powodów (choroby dziecka, leczenie sanatoryjne). Każda nieobecność dziecka spełniającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne musi być usprawiedliwiona na piśmie u nauczycielki prowadzących oddział.
    3. Informację o rezygnacji z uczęszczania dziecka do placówki należy złożyć na piśmie w miesiącu poprzedzającym rezygnację.
    4. Do przedszkola mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe. Dziecka chorego lub z objawami chorobowymi nie wolno przyprowadzać.
    5. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel powiadamia rodziców (opiekunów prawnych), którzy są zobowiązani do bezzwłocznego odebrania dziecka z placówki.
    6. W placówce nie przewiduję się wykonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania leków.
    7. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

     

    1. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola.

     

    1. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
    2. Od moment przekazania przez rodzica  (opiekuna prawnego), w Sali  przedszkolnej, dziecka pracownikowi przedszkola, za jego bezpieczeństwo odpowiadają pracownicy placówki do czasu odbioru z Sali przedszkolnej lub placu zabaw przez rodzica (opiekuna prawnego).
    3. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez osobę dorosła zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodzica (prawnych opiekunów). Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
    4. Placówka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić bezpieczeństwa dziecka (np. upojenie alkoholowe).
     • wypadku odmowy wydania dziecka pracownik przedszkola informuje dyrektora placówki. W tym przypadku przedszkole zobowiązuje się powiadomić inne osoby uprawnione do odbioru dziecka.
    5. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie pracy przedszkola, nauczyciel powiadamia tel. Rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałym fakcie.
    6. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu dziecka (opiekunów prawnych), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji.
    7. Dzieci nie mogą przynosić do placówki zabawek. Nie wolno przynosić do przedszkola rzeczy wartościowych. Za przyniesione przez dziecko rzeczy wartościowe przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
    8. Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

     

     

    1. Higiena i wyposażenie dziecka

     

    1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste i estetycznie ubrane.
    2. Przedszkola powinien posiadać obuwie zmienne, ubranie na zmianę.
    3. Każde dziecko ma indywidualnie oznaczoną półkę w szatni i wieszak. W szatni należy zachować porządek.
    4. Rodzice zobowiązani są do okresowego kontrolowania czystości włosów dziecka, a w przypadku zauważenia  wszawicy do poinformowania nauczycielek o tym fakcie.

     

     

    1. Opłata za świadczenia w przedszkolu

     

    1. Zasady realizowanych przez przedszkola świadczeń oraz zasady odpłatności za te świadczenia określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi dziecka).
    2. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu  (czesne), dotacje oraz darowizny.
    3. Opłata stała za przedszkolu nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
    4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.
    5. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.
    6. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry, do 15. każdego miesiąca według aktualnego cennika.
    7. Przedszkole przyjmując do placówki jednocześnie uczęszczające rodzeństwo udziela obniżki od ustalonego czesnego w wysokości maksymalnie 150 zł na drugie dziecko.
    8. Opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu  pobierana jest z góry, do 15 każdego miesiąca. Jest to wartość stawki wyżywieniowej pomnożona przez ilość dni obecności dziecka w przedszkolu.
    9. Przy zapisywaniu dziecka do przedszkola obowiązuje 200zł wpisowe.
    10. Wysokość opłaty za wyżywienie ustala dyrektor.
    11. W przypadku zalegania przez Rodzica (opiekuna prawnego) z opłatami dziecko może być skreślone z listy wychowanków.
    12. Nie uiszczanie opłaty do końca miesiąca, w którym minął termin płatności spowoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków. Wówczas następuję rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Należność zostanie windykowana.

     

    1. Prawa i obowiązki dzieci

     

    1. Podstawowym prawem dziecka uczęszczającego do placówki jest poszanowanie jego godności osobistej i korzystanie z pełnej oferty dydaktyczno – wychowawczo-opiekuńczej.
    2. W szczególności przedszkolak ma prawo do:
    • serdecznej, życzliwej opieki ze strony wszystkich osób pracujących w przedszkolu,
    • edukacji i zabawy,
    • korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
    • ochrony i poszanowania godności.
    1. Przedszkolak ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju:
     • respektowania potrzeb innych dzieci,
     • szanowania ich i troszczenie się o swoje otoczenie.
    • Przedszkolak ma obowiązek odnoszenia się z szacunkiem do pracowników przedszkola i gości przybyłych do placówki.

     

    Regulamin wchodzi w życie z dniem  30.08.2023r.

  • Kontakty

   • Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek w Mucharzu
   • 667349009
   • 33 876 14 25 661 028 005 506 155 346 NIP 551 250 80 52
   • 34-106 Mucharz 95 34-106 Mucharz Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych