• Tekstowa podstrona

   •  

    Rozdział 1

    Postanowienia  Ogólne
    § 1

    1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Prowadzone przez Zgromadzenia Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa.
    2. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy: Przedszkole Prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa
     NIP: 5512508052.
    3. Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa jest przedszkolem niepublicznym.
    4. Siedzibą przedszkola jest budynek stanowiący własność Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Mucharzu nr 95.

     

    § 2

    1. Organem prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa reprezentowane przez Przełożoną generalną s. Agnes Bożenę Jaszczykowską mającą swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Husarii 55/57.
    2. Organ prowadzący odpowiada za działalność przedszkola. Do zadań organu prowadzącego należy przede wszystkim:
     1. nadanie przedszkolu statutu i dokonywanie w nim zmian;
     2. powoływanie i odwoływanie dyrektora przedszkola;
     3. nadzór nad całokształtem działalności przedszkola, a w szczególności nad jego charakterem wychowawczym;
     4. nadzór i kontrola przedszkola pod względem administracyjno-finansowym;
     5. wykonywanie remontów i zadań inwestycyjnych w tym zakresie.
    3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

    Rozdział 2

    Cele i zadania Przedszkola

    § 3

    1. Podstawowym celem działalności przedszkola jest: wspomaganie i ukierunkowanie wszechstronnego, indywidualnego rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz wspieranie rodziny w jej funkcji wychowawczej,
    2. Podstawowy cel realizowany jest przez wypełnianie zadań w zakresie wychowania religijnego, umysłowego, moralnego, społeczno-patriotycznego, estetycznego, fizycznego i zdrowotnego zgodnie z założeniami systemu wychowawczego wybranych świętych Kościoła katolickiego oraz zapewnianie bezpiecznych warunków rozwoju dziecka.
    3. Przedszkole w miarę możliwości może realizować zadania w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.
    4. Przedszkole nie realizuje programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
               

     

    § 4

    1. Zadania z dziedziny wychowania religijnego i moralnego są realizowane w placówce poprzez:
     1. przekazywanie treści zgodnych z chrześcijańską wizją osoby, głoszoną przez Kościół katolicki;
     2. oddziaływania wychowawcze uwzględniające zasady i wartości ewangeliczne;
     3. wdrażanie do udziału w praktykach religijnych.
    2. Zadania z zakresu wychowania umysłowego, społeczno-patriotycznego, estetycznego, fizycznego i zdrowotnego przedszkole realizuje poprzez:
     1. realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z charakterem wychowawczym placówki;
     2. prowadzenie systematycznych zajęć wychowawczo-dydaktycznych;
     3. organizowanie zajęć dodatkowych w różnych formach.
    3. Zadania z zakresu tworzenia bezpiecznych warunków realizowane są poprzez:
     1. zapewnienie każdemu dziecku szacunku dla jego godności i tożsamości regionalnej, narodowej, kulturowej i religijnej;
     2. zapewnienie dzieciom stałej opieki nauczyciela w przedszkolu i podczas zajęć poza przedszkolem;
     3. uwzględnianie w swoich działaniach wymogów bezpieczeństwa i higieny.
    4. Zadania w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu polegają na rozpoznaniu i zaspokojeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu.
    5. Przedszkole, jako placówka wychowania katolickiego, wypełnia swe zadania we współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi), instytucjami kościelnymi i świeckimi wspierającymi jego działalność.
    6. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia: sale zajęć, gabinet logopedyczny, sale zabawowe, łazienki, szatnie, plac zabaw, dostęp do kaplicy oraz pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

     

    § 5

    1. Całokształt działalności przedszkola opiera się na systemie wartości chrześcijańskich;
    2. W Przedszkolu realizowane są niezbędne formy pomocy dostosowane do potrzeb wychowanków;
    3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest dokumentowana;
    4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne ;
    5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom  nauczyciele oraz specjaliści , w szczególności : psycholog, pedagog specjalny i logopeda.
    6. Pomoc udzielana rodzicom dzieci polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i w rozwijaniu umiejętności wychowawczych;
    7. Przedszkole realizuje swoje cele i zadania w ścisłej współpracy z rodzicami dzieci poprzez prowadzenie indywidualnych spotkań rodziców z dyrektorem przedszkola, nauczycielami oraz organizowanie zebrań.

     

    Rozdział 3

    Organy Przedszkola i zakres ich działań.

    § 5

    1. Organami przedszkola są:
     1. dyrektor,
     2. wicedyrektor do spraw pedagogicznych,
     3. zespół wychowawczy.
    2. Organy przedszkola współdziałają ze sobą, mają możliwość podejmowania działań oraz inicjatyw w zakresie swoich zadań i  kompetencji.

     

    § 6

    1. Dyrektor kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
    2. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym:
     1. zgłasza właściwej jednostce samorządu terytorialnego: Gminie Mucharz, prowadzącej ewidencję przedszkoli niepublicznych, zmiany zaistniałe w danych dotyczących przedszkola zawartych w zgłoszeniu do ewidencji, powstałych już po zarejestrowaniu placówki;
     2. dostarcza organowi właściwemu do udzielania dotacji informacji o planowanej liczbie dzieci w przedszkolu;
     3. organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę przedszkola.
     4. kieruje bieżącą działalnością przedszkola;
     5. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz stwarza warunki harmonijnego i integralnego rozwoju wychowanków;
     6. troszczy się o tworzenie w przedszkolu wspólnoty i rodzinnej atmosfery;
     7. w porozumieniu z organem prowadzącym zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
     8. przydziela nauczycielom i pracownikom obsługi stałe i dodatkowe zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego;
     9. współdziała z nauczycielami i pozostałymi pracownikami w wypełnianiu zadań przedszkola oraz wspomaga doskonalenie zawodowe i duchowe;
     10. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest:
      1. Zawiadomić dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu,
      2. Kontrolować systematyczność uczęszczania 6 latka na zajęcia w przedszkolu

     

    1. Wicedyrektor przedszkola;
     1. sprawuje nadzór pedagogiczny;
     2. dopuszcza do użytku w przedszkolu program wychowania przedszkolnego;
     3. sporządza arkusz organizacji przedszkola;
     4. troszczy się o tworzenie w przedszkolu wspólnoty i rodzinnej atmosfery;

     

    1. Wicedyrektor przedszkola planuje i realizuje nadzór pedagogiczny, któremu podlega przede wszystkim;
     1. przestrzeganie Statutu Przedszkola;
     2. realizacja programu wychowawczego i wybranego programu wychowania przedszkolnego;
     3. prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli;
     4. prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
     5. przestrzeganie praw dziecka;
     6. dyscypliny i porządku pracy;
     7. przestrzeganie przepisów bhp;
     8. terminowego wywiązywania się z przydzielonych obowiązków.

     

    § 7

    1. Zespół wychowawczy jest organem kolegialnym, do którego należą nauczyciele i pedagogiczny personel pomocniczy.
    2. Do kompetencji zespołu wychowawczego należą:
     1. współtworzenie i realizacja planów pracy przedszkola;
     2. współtworzenie planów doskonalenia zawodowego, formacji osobowej i religijnej;
     3. wyrażanie opinii w sprawie programu wychowania przedszkolnego;
     4. wyrażanie opinii  w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola.
    3. Osoby tworzące zespół wychowawczy są zobowiązane do zachowania tajemnicy, nie ujawniania spraw omawianych na spotkaniach zespołu, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub rodziców (opiekunów prawnych) także nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz Organu Prowadzącego.

    § 8

    1. Organy Przedszkola  są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji zadań Przedszkola.
    2. Terminy spotkań Organów Przedszkola ustala Dyrektor, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

    Rozdział 4

    Organizacja Przedszkola

    § 9

    1. Organizację pracy w danym roku szkolnym określa plan organizacyjny przedszkola.
    2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa obejmująca dzieci w zbliżonym w wieku.
    3. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 lat do podjęcia obowiązku szkolnego.
    4. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25, za wyjątkiem sytuacji określonych odrębnymi przepisami.
    5. W przypadku zawieszenia zajęć w przedszkolu Dyrektor (za zgodą organu prowadzącego Przedszkole) organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
    6. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności przez informowanie rodziców (z wykorzystaniem dostępnych dla rodziców środków komunikacji elektronicznej) o materiałach dydaktycznych i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.
    7. Rodzice informują nauczyciela w uzgodnionych terminach o efektach prowadzonych zajęć z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość.
    8. W okresie organizacji dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Dyrektor przedszkola odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym wymienionych wyżej zajęć lub innego sposobu realizacji tych zadań,
     a w szczególności:

             1) ustala, czy nauczyciele maja dostęp do infrastruktury informatycznej,
                    oprogramowania i internetu umożliwiających interakcję między rodzicami

                    a nauczycielami prowadzącymi zajęcia

              2)  ustala we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne

                   wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć

              3) ustala we współpracy z nauczycielami źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć,  

                  z których rodzice i dzieci mogą korzystać

              4) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania

                  przedszkolnego oraz w razie potrzeby modyfikuje ten zestaw

              5) przekazuje rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji

                  zadań przedszkola, w szczególności w zakresie kształcenia specjalnego, pomocy

                  psychologiczno-pedagogicznej.

              6) koordynuje współpracę nauczycieli z rodzicami uwzględniając potrzeby edukacyjne

                  i możliwości psychofizyczne dzieci, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym. 

          

     

    § 10

     

    1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w Przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
    2. Podstawowymi formami aktywności dzieci w przedszkolu są:
     1. zabawy i prace dowolne;
     2. czynności samoobsługowe;
     3. prace użyteczne;
     4. zajęcia dydaktyczne zaplanowane przez nauczyciela;
     5. zajęcia dodatkowe;
     6. imprezy i uroczystości religijne i okolicznościowe;
     7. spacery i wycieczki, w tym wycieczki dla dzieci i ich rodzin.
    3. Czas trwania zajęć dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci.
    4. W przedszkolu dzieci wdrażane są do codziennej modlitwy.

     

    § 11

    1. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza Dyrektor Przedszkola.
    2. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:
    3. liczbę oddziałów; liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach; tygodniowy wymiar zajęć języka nowożytnego;
    4. czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
    5. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
    6. liczbę nauczycieli, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach, oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
    7. liczbę pracowników administracji i obsługi;
    8. ogólną liczbę godzin pracy zajęć edukacyjnych i opiekuńczych oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia;

     

    § 12

     

    1. Organizacja pracy przedszkola określona jest przez ramowy rozkład dnia, który ustala dyrektor.
    2. Ramowy rozkład dnia obejmuje :

    - dzienny czas pracy,

    - pory posiłków.

    1. Na podstawie ramowego programu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad daną grupą ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, w miarę potrzeby zmieniony.
    2. Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut.
    3. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony.

     

    § 13

    1. Przedszkole pracuje przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00.
    2. Obowiązują następujące przerwy w pracy przedszkola:
     1. Wigilia Bożego Narodzenia i Wielki Piątek;
     2. ustalony okres w czasie letnim (lipiec – sierpień);
     3. termin przerwy jest ustalany przez dyrektora, po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
    3. Dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może przekraczać 10 godzin.
    4. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków. Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola wnosząc ogólnie obowiązującą opłatę. Z powyższej opłaty zwolnieni są pracownicy kuchni.

     

    § 14

    1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną na piśmie osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo. Upoważnienie może być jednorazowe lub na określony czas.
     1. rodzice (opiekunowie prawni lub osoby upoważnione) w chwili przyprowadzenia dziecka są zobowiązani do wejścia z dzieckiem na teren przedszkola i przekazania go pod opiekę nauczyciela;
     2. odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez osobę upoważnioną przejmują rodzice (opiekunowie prawni);
     3. rodzice (opiekunowie prawni lub osoby upoważnione) odbierają dziecko z przedszkola do godziny 17:00;
     4. w przypadku, gdy rodzice (opiekunowie prawni lub osoby upoważnione) nie przejmą opieki nad dzieckiem, nauczyciel zgłasza ten fakt dyrektorowi, który zapewnia dziecku opiekę do czasu przekazania go rodzicom (opiekunom prawnym); Dyrektor próbuje przez 1 h skontaktować się z rodzicami dziecka następnie po bezskutecznej próbie kontaktu z rodzicem powiadamia policje.
     5. w przypadku, o którym mowa w ust. 4, przedszkole może obciążyć rodziców (opiekunów prawnych) kosztami dodatkowej opieki nad dzieckiem (koszt takiej opieki to 50 złotych za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę).

    Rozdział 5

    Prawa i obowiązki pracowników

    § 15

    1. Cele i zadania statutowe przedszkola realizowane są przez pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi.
    2. Pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy obsługi są zatrudniani w placówce na podstawie umowy o pracę i podlegają przepisom Kodeksu Pracy oraz Karty Nauczyciela w zakresie obowiązującym przedszkola niepubliczne prowadzone przez kościelne osoby prawne.
    3. Wszyscy pracownicy odpowiedzialni są za sprawne działanie przedszkola i utrzymanie obiektu w ładzie i czystości.
    4. Każdy z pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi podpisuje i przyjmuje do realizacji szczegółowy zakres obowiązków.
    5. W przedszkolu niektóre zadania mogą wykonywać również osoby współpracujące z placówką w ramach umów cywilno-prawnych lub wolontariatu. Charakter zadań powierzonych tym osobom musi być zgodny z przepisami ogólnymi dotyczącymi takiej współpracy.

    § 16

    1. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.
    2. Nauczyciel ma prawo do:
     1. wyboru metod, sposobów, form i pomocy metodycznych w realizacji programu wychowania przedszkolnego w przydzielonej sobie grupie;
     2. realizacji ścieżki awansu zawodowego.
    3. Do obowiązków nauczyciela należy:
     1. wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci;
     2. odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;
     3. udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy taka pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora i rodziców (opiekunów prawnych)
      o zdarzeniu;
     4. respektowanie praw dziecka;
     5. realizowanie programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez dyrektora. Wykonywanie innych zajęć i czynności wynikających z celów
      i zadań przedszkola, w tym zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, czynności związane z organizowaniem i porządkowaniem warsztatu pracy, dbanie  
      o estetykę pomocy i materiałów dydaktycznych oraz pomieszczeń;
     6. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz prowadzenie dokumentacji takiej, jak: arkusze obserwacji dzieci, plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i zapis w dzienniku;
     7. współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi), w tym informowanie rodziców (opiekunów prawnych) o postępach i trudnościach dziecka;
     8. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
     9. przeprowadzenie, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole;
     10. doskonalenie warsztatu pracy, podnoszenie poziomu wiedzy psychologiczno-pedagogicznej;
     11. formacja religijna.
    4. Do zadań pedagoga specjalnego zatrudnionego w przedszkolu, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy w szczególności:

          1) współpraca z nauczycielami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:

              a) rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie  

                  zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa wychowanków w życiu    

                  przedszkola oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

             b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem

                 indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

                 psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron,

                 predyspozycji zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń

                 edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier

                 i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo

                 w życiu przedszkola

            c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych wychowanków

            d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego
                i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-

                komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby

                rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci

        2) współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego

            programu edukacyjno- terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o

            potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy

            psychologiczno – pedagogicznej:

       3) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

           a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich

               funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie

               wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola

           b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z

               dzieckiem

           c) dostosowaniu metod i technik do indywidualnych potrzeb rozwojowych i

              edukacyjnych wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych

          d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci

       4) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom i

           nauczycielom

      5) współpraca w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w zależności od

          potrzeb, z innymi podmiotami funkcjonującymi na tym polu

     

     

    1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

       1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu   
            ustalenia stanu mowy dziecka

       2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w
           zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowaniu jej zaburzeń

       3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń

           komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci

       4) wspieraniu nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

           pedagogicznej

     

    1. Do zakresu zadań pomocy nauczyciela należy:


    1. Pomaganie nauczycielowi w organizacji i przebiegu zajęć i zabaw dzieci.
    2. Przygotowanie materiału do zajęć z dziećmi i sprzątanie po zajęciach.
    3. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków.
    4. Pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.
    5. Wykonywanie innych czynności poleconych przez s. Dyrektor przedszkola wynikających z organizacji pracy placówki.

    Rozdział 6

    Prawa i obowiązki dzieci i rodziców.

    §17

     

    1. Dzieci mają prawo do:

     1. życzliwego i podmiotowego traktowania;
     2. uczestniczenia w zajęciach organizowanych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny;
     3. stałej opieki podczas zajęć przedszkolnych;
     4. ochrony tożsamości;
     5. nagradzania wysiłku;
     6. ochrony przed różnymi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
     7. w miarę możliwości do korzystania z dostępnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
     8. poszanowania godności osobistej;
     9. korzystania z posiłków.

    §18

     

    1. Do obowiązków dziecka należy:
     1. przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie;
     2. przestrzegania ustalonych zasad bezpieczeństwa;
     3. angażować się w zajęcia organizowane przez przedszkole;
     4. z szacunkiem traktować inne dzieci oraz osoby dorosłe;
     5. wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości;
     6. słuchać poleceń nauczyciela;
     7. zgłaszać niedyspozycje zdrowotne.

     

    § 19

    1. Do obowiązków rodziców należy:

     

    1. przestrzeganie postanowień Statutu Przedszkola;
    2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
    3. przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola w czasie ustalonym przez Przedszkole;
    4. terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług Przedszkola;
    5. współdziałanie z przedszkolem w celu uzgodnienia oddziaływań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wspomagających rozwój dziecka;
    6. niezwłoczne zawiadamianie o zatruciu  pokarmowym  i chorobach zakaźnych dziecka;
    7. informowanie o zmianie danych personalnych dziecka, zmianach meldunkowych oraz adresu.
    8. uczestniczenie w zebraniach oraz uroczystościach o charakterze integracyjnym i religijnym;
    9. obowiązek informowania wychowawcy o nieobecności ucznia dłuższym niż trzy dni;
    10. niezwłocznie poinformować dyrektora o decyzji rezygnacji z korzystania z usług przedszkola;

     

    1. Rodzice mają prawo do:
     1. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej ;
     2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka;
     3. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb;
     4. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych i doborze metod udzielania dziecku pomocy;

    Rozdział 7

    Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność Przedszkola

    § 20

    1. Prowadzenie przedszkola jest działalnością oświatowo-wychowawczą podmiotu prowadzącego i nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

     

    § 21

    1. Fundusze na bieżącą działalność Przedszkola pochodzą z:
     1. dotacji z budżetu gminy Mucharz;
     2. opłat rodziców;
     3. dotacji celowych przekazywanych Przedszkolu przez osoby prawne, organizacje i instytucje.

     

    § 22

     

    1. Zasady udzielania dotacji i jej rozliczania ustala organ dotujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy Przedszkola.
    2. Wysokość opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w Przedszkolu oraz terminy jej wpłaty ustala Dyrektor.
    3. Przedszkole pobiera jednorazową opłatę  tzw. Wpisowe.
    4. Zajęcia dodatkowe, po wspólnym uzgodnieniu dyrektora i rodziców (opiekunów prawnych), są płatne w całości lub częściowo przez rodziców (opiekunów prawnych).
    5. W sytuacjach szczególnych mogą być stosowane ulgi i zwolnienia z płatności.
    6. Wysokość opłat może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego po uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi).

     

    § 23

    1. Wysokość opłaty, o której mowa w ust.2, ustalana jest  na okres jednego roku szkolnego
     w terminie do dnia  zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w roku szkolnym poprzedzającym dany rok szkolny.
    2. Wszelkie zniżki i odstępstwa od przyjętych zasad nie wymagają odrębnego postanowienia, a ich wysokość  pozostaje sprawą indywidualnych uzgodnień miedzy dyrektorem a rodzicami.

     

    Rozdział 8
    Zasady przyjmowania dzieci do Przedszkola

    § 24

     

    1. Do Przedszkola przyjmuje się każde dziecko, którego rodzice akceptują zasady funkcjonowania Przedszkola  i postanowienia niniejszego Statutu.
    2. Rekrutacja dzieci do przedszkola realizowana jest w miesiącach styczeń – luty tego roku, w którym dziecko ma rozpocząć edukację przedszkolną;
    3. Informację o przyjęciu dziecka udostępnia się zainteresowanym z początkiem marca każdego roku;
    4. Decyzję o przyjęciu dziecka do Przedszkola podejmuje osoba prowadząca na podstawie podania rodzica o przyjęcie dziecka do Przedszkola , oraz przeprowadzonej rozmowy z rodzicem (prawnym opiekunem).
    5. Przyjęcie dziecka do Przedszkola wymaga:
    1. złożenia podania o przyjęcie dziecka do Przedszkola,
    2. rozmowy z rodzicami dziecka,
    3. podpisania umowy przez rodziców, co jest równoznaczne z zobowiązaniem do przestrzegania aktów regulujących działalność Przedszkola,
    4. dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentów dziecka.
    1. Zapisy do Przedszkola prowadzi Dyrektor Przedszkola.
    2. O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje kolejność wpływu podań.
    3.  Zapisy dokonywane są przez cały rok szkolny w ramach wolnych miejsc.
    4. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach do Przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.  

    § 25

     

    1. Wszelkie spory wynikłe w trakcie procedury kwalifikacyjnej rozstrzyga Dyrektor.
    2. Decyzja Dyrektora w sprawie nieprzyjęcia dziecka do Przedszkola jest ostateczna.

     

    § 26

    1. Dziecko przyjęte do Przedszkola staje się jego wychowankiem z chwilą wpisania go na listę wychowanków. Warunkiem wpisania dziecka na listę wychowanków jest przestrzeganie ustaleń finansowych zawartych między Przedszkolem i rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci, oraz zobowiązanie do  przestrzegania wewnątrzszkolnych aktów prawnych,  w tym postanowień niniejszego Statutu.

     

     

     

    § 27

    1. Skreślenie dziecka z listy wychowanków przedszkola może nastąpić w przypadku:
    2. nieprzestrzegania prawa obowiązującego w placówce;
    3. zalegania z opłatami za przedszkole, bez wyjaśnienia powodów, powyżej dwóch miesięcy;
    4. braku współpracy rodziców z nauczycielami i dyrektorem w zakresie wychowywania;
    5. zatajenia ważnych informacji o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt
     w przedszkolu;
    6. częstych zachowań dziecka zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu innych.
    7. 3-krotnego powtórzenia się sytuacji, gdy  Rodzice bądź też opiekunowie prawni nie odbiorą dziecka z przedszkola do godziny zamknięcia Przedszkola, czyli godziny 17:00.
    1. Dyrektor powiadamia pisemnie rodziców o skreśleniu dziecka z listy wychowanków.

     

    Rozdział 9

    Postanowienia końcowe

    § 28

    1. Statut przedszkolu nadaje, wprowadza w nim zmiany i uzupełnienia organ prowadzący Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
    2. Po dokonaniu zmiany Statutu,  Dyrektor Przedszkola opracowuje ujednolicony tekst Statutu Przedszkola.
    3. Regulaminy i procedury określające działalność organów Przedszkola, jak również wynikające z  zadań Przedszkola, nie mogą być sprzeczne z przepisami niniejszego Statutu, jak również  z innymi przepisami prawa.
    4. Zmiany i uzupełnienia skutkują każdorazowo tekstem jednolitym.
    5. Statut wchodzi w życie odpowiednio z dniem nadania.

                                                                                      /S. Agnes Bożena Jaszczykowska/

                                                                                               Przełożona Generalna

    Mucharz, dnia 30 sierpnia 2023 roku

  • Kontakty

   • Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek w Mucharzu
   • 667349009
   • 33 876 14 25 661 028 005 506 155 346 NIP 551 250 80 52
   • 34-106 Mucharz 95 34-106 Mucharz Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych