• Tekstowa podstrona

   •                            I.        PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU PROWADZONYM PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR PASJONISTEK W MUCHARZU

    1. Cele procedur:

    - zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu;

    - zapewnienie profesjonalnych działań pracowników przedszkola gwarantujących poszkodowanemu dziecku prawidłową opiekę;

    - ustalenie zasad organizowania wycieczek poza teren przedszkola;

    - dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości rozwojowych z uwzględnieniem istniejących warunków.

    2. Zakres procedury:

    Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie przedszkola  oraz podczas spacerów i wycieczek.

     

    3. Podstawa prawna:

    §  Konstytucja Rzeczypospolitej art. 72;

    §  Konwencja o Prawach Dziecka art.3, art. 19, art. 33;

    §  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 256 z 2004, poz. 2572 ze zmianami) - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.

    §  Karta nauczyciela – tekst znowelizowany (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz.674 ze zmianami)

    §  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz.94 ze zmianami

    §  Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6 z 2003 r., poz. 69 ze zm.)

    §  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61 z 2001 r., poz. 624)

    §  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.2001 nr 135 poz. 1516)

    §  Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 29.10.2010,

    §  Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.

    §  Statut Przedszkola Prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek w Mucharzu

    4. Osoby podlegające procedurze;

    §  Dyrektor –zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza budynkiem przedszkola; kontroluje przedszkole pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków; odpowiada za stan bezpieczeństwa budynku: czuwa nad systematycznością przeglądów technicznych budynku i sprzętu odpowiada za organizację i jakość pracy pracowników; opracowuje procedury i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom.

    §  Nauczyciele – są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do eliminowania zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo dzieci, przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego. Natychmiastowego reagowania w przypadku zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.

    §  Inni pracownicy przedszkola – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą przedszkola; pomagają nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej; są zobowiązani do natychmiastowego reagowania i eliminowania zagrożeń mogących wpłynąć na stan zdrowia i bezpieczeństwo dzieci. przestrzegają przepisy prawa ogólnego i wewnętrznego.  

    §  Rodzice - w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać procedury zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu; w tym zakresie powinni także współpracować z dyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi pracownikami przedszkola. przestrzegać przepisy bhp, czuwać nad bezpieczeństwem dziecka po dobraniu go spod opieki nauczyciela.

     

    5. Sposób prezentacji procedur

    §  Udostępnianie dokumentu na terenie placówki.

    §  Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

    §  Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych każdego roku we wrześniu.

    §  Dokonywanie zmian w procedurach Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci może dokonać z własnej inicjatywy dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być także pracownik przedszkola. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

    6. Postanowienia końcowe

    W trosce o trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, Rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.

    Procedury obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby upoważnione przez nich do odbioru dzieci.

     

                                                           II.        SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCEDUR

    I PROCEDURA DOTYCZY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

     

    Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek  jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 17:00. Placówka bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu przyprowadzenia dziecka do przedszkola i oddania pod opiekę osoby upoważnionej do odbiory dziecka (nauczyciel do 7:30, od 7 :30 pracownika wyznaczony przez panią dyrektor , do momentu odebrania go przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby upoważnione do tego przez rodziców. Jedynie podczas imprez organizowanych na terenie i poza terenem przedszkola z udziałem rodziców, opiekę nad dzieckiem obejmują również rodzice.

     

    1.   Przyprowadzanie dzieci do przedszkola:

    §  Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez rodziców / opiekunów prawnych, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola.

    §  Rodzice/ opiekunowie rozbierają dziecko w szatni i wprowadzają dziecko do sali, powierzając pod opiekę nauczycielce grupy.

    §  Rodzice przyprowadzają dzieci od godz. 6:30 do 7 :30 oddają dzieci pod opiekę bezpośrednio nauczycielowi na Sali (parter ).Od godziny 7:30 -8:00  osoba wyznaczona przez dyrektora zaprowadza dzieci do Sali nauczyciela I piętro.

    §  Rodzice wchodzą na teren przedszkola  od godziny 6:30 do 8:00 .  Dzieci przyprowadzane przez rodziców po godzinie 8:00  przebiera w szatni i zaprowadza do Sali pod opiekę nauczyciela osoba wyznaczona przez dyrektora. Rodzice  poruszają się tylko po parterze przedszkola.

    §  Nauczyciel przyjmujący od rodziców dziecko pod swoją opiekę zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia. Za przyniesione z domu zabawki i przedmioty, przedszkole nie odpowiada.

     

    §  Rodzice / opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę - nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące, gorączkujące lub wykazujące inne objawy chorobowe nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

    §  Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.

     

    2.   Odbieranie dziecka z przedszkola

    §  Dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców / opiekunów. Mogą być także odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców / opiekunów w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola lub w jednorazowym upoważnieniu. Upoważnienia pozostają w dokumentacji przedszkola i mogą zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców / opiekunów.

    §  Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną przez rodziców w upoważnieniu. Osoba ta może zostać wylegitymowana przez nauczyciela w celu sprawdzenia zgodności tożsamości.

    §  Dzieci z przedszkola odbierane są:

    Od godziny 14:00 rodzice wchodzą na teren przedszkola i odbierają dzieci bezpośrednio z Sali od nauczyciela. Do godziny 14:00 drzwi wejściowe ze względów bezpieczeństwa są zamykane .

    §  Rodzic/osoba upoważniona do odbioru dziecka od godziny 8:00 do 14:00 dzwoni na domofon danej grupy. Po weryfikacji osoby dziecko jest odprowadzane pod opiekę rodzica przez osobę wyznaczoną przez dyrektora.

    §  Rodzice / opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobom niepełnoletnim, a także nie ujętym w karcie zgłoszenia lub w upoważnieniu, a także osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź zachowującym się agresywnie. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W razie takiej sytuacji, nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub inną osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powiadamia się dyrektora przedszkola.

    §  Tylko w wyjątkowych przypadkach, spowodowanych ważną sytuacją losową, dopuszcza się wydania dziecka na telefoniczną prośbę rodzica oraz później po rozmowie wiadomość sms, jednakże po podaniu imienia i nazwiska osoby odbierającej i zapewnieniu o posiadaniu w chwili odbioru dowodu tożsamości.

    §  Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic / opiekun (osoba upoważniona) dotarła na miejsce pobytu dzieci i zgłosiła fakt przyjścia po dziecko nauczycielowi grupy.

    §  Nauczyciel grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka. W wypadku zmiany numeru telefonu lub adresu, rodzice są zobowiązani do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie nauczyciela- wychowawcę danej grupy.

     

    A.   Postępowanie w sytuacji nie odebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby nie mogącej sprawować opieki.

    Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00.

    W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – wydarzenia losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji.

    W razie wyczerpania wszystkich możliwości zmierzających do odbioru dziecka przez rodziców/opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie - nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz skontaktować się z Policją.

    Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora.

     

    B.   Postępowanie w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

     

    NAUCZYCIEL:

    §  Powiadamia dyrektora przedszkola .

    §  Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, bądź kolejną osobę upoważnioną w karcie zgłoszenia, którą zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

    §  Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

     

    DYREKTOR PLACÓWKI:

    §  W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców (po godz. 17.00), dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką Policji podjąć decyzję o dalszych krokach.

    §  Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka, dyrektor wspólnie z policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej ).

    §  Dyrektor placówki przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie ich do przestrzegania Statutu Przedszkola. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic (opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powiadamia o tym fakcie policję (specjalistę ds. nieletnich) - celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie powiadamia sąd rodzinny.

     

    C.   Postępowanie w przypadku, gdy dziecko z przedszkola jest odbierane przez osobę niepełnoletnią.

     

    NAUCZYCIEL:

    §  Nie wydaje dziecka.

    §  Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

    §  Kontaktuje się z rodzicami lub osobą uprawnioną – wskazaną przez rodziców celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

    §  Wspólnie z rodzicami lub osobą uprawnioną ustala dalsze kroki postępowania – uzgadnia, kto odbierze dziecko z przedszkola. Jeżeli jest to osoba pełnoletnia, która nie jest na liście osób upoważnionych do odbierania dziecka – przedkłada upoważnienie podpisane przez rodziców (opiekunów), legitymuje się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nauczyciel sprawdza, czy dane są zgodne z uzyskanymi wcześniej przez telefon.

    §  Wychowawca sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

     

    DYREKTOR PLACÓWKI:

    W przypadku, gdy nie można nawiązać kontaktu z rodzicami lub osobą uprawnioną, dyrektor:

    §  Wspólnie z Policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji ( np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej ).

    §  Po zaistniałym zdarzeniu przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania Statutu Przedszkola.

     

    D.  Postępowanie w przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania placówki.

    NAUCZYCIEL:

    §  Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

    §  Dokumentuje powyższy przypadek w formie notatki służbowej i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

     

    DYREKTOR PLACÓWKI:

    §  Wzywa na rozmowę wyjaśniającą rodzica/prawnego opiekuna, który łamie ustalone zasady odbierania dziecka z przedszkola, powiadamia go o konsekwencjach takiego zachowania. Zobowiązuje go do podporządkowania się im.

    §  Ustala wspólnie z rodzicami zasady dalszego przebywania dziecka w przedszkolu.

    §  W przypadku gdy rodzice/opiekunowie nadal odbierają dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania, dyrektor placówki zwraca się do najbliższej jednostki policji o rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka, a w następnej kolejności powiadamia Sąd Rejonowy w Wadowicach.

     

    E.   Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.

     

    §  Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.

    ·        każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.

    §  Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe

    ·        sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, agresywne zachowanie rodziców itp., nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

     

     

    II PROCEDURA DOTYCZY PRZYPADKU, GDY WYCHOWAWCA ZNAJDUJE NA TERENIE PRZEDSZKOLA NIEBEZPIECZNE PRZEDMIOTY I RZECZY

     

    NAUCZYCIEL:

    §  Podejmuje działania uniemożliwiające dzieciom kontakt z niebezpiecznymi przedmiotami lub środkami.

    §  Zachowując środki ostrożności zabezpiecza przedmioty i rzeczy przed dostępem do nich osób niepowołanych.

    §  Jeżeli są to przedmioty przyniesione przez dziecko, przeprowadza z rodzicami rozmowę, celem zobowiązania ich do dokładniejszego pilnowania i sprawdzania, co dziecko zabiera z domu do przedszkola.

    §  Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola.

    §  Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych.

    §  W celu wyeliminowania ponownego wystąpienia zagrożenia należy przeprowadzić wspólnie z radą pedagogiczną analizę zaistniałych zdarzeń i wprowadzić środki zapobiegawcze.

    §  W przypadku niemożności usunięcia zagrożenia, należy wyprowadzić dzieci, powiadomić dyrektora i odpowiednie służby ( straż pożarną, policję) W trakcie prowadzenia akcji przez w/w służby podporządkować się kierującym akcją.

     

     

     

     

     

     

     

     

    III PROCEDURA DOTYCZY PRZYPADKU, GDY NA TERENIE PRZEDSZKOLA ZDARZY SIĘ DZIECKU NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK

     

    Wypadek dziecka – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawienia dziecka pod opieką przedszkola. Podczas lekkich obrażeń (otarcia, skaleczenia)

     

    NAUCZYCIEL:

    ·        Udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej.

    ·        Zabezpiecza grupę.

    ·        Powiadamia dyrektora placówki.

    ·        Powiadamia rodziców, opiekunów dziecka o okolicznościach powstania obrażeń.

     

    PODCZAS POWAŻNEGO WYPADKU NAUCZYCIEL:

    §  Udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej, (sposób udzielania pomocy uzależniony jest od potrzeb poszkodowanego dziecka i rodzaju wypadku). Zabezpiecza grupę (prosi o nadzór nauczyciela uczącego w najbliższej sali).

    §  Zabezpiecza miejsce wypadku (aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych).

    §  Powiadamia dyrektora placówki.

    §  Niezwłocznie powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów o nieszczęśliwym wypadku. Wspólnie z rodzicami ustala dalsze czynności: godzinę odbioru dziecka z przedszkola w dniu zdarzenia.

    §  W dniu zdarzenia sporządza Kartę wypadku, w której opisuje przebieg zdarzenia. Gdy zdarzenie nie zagraża życiu dziecka i nie wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wspólnie z rodzicami ustala dalsze kroki postępowania (postępuje zgodnie z sugestią rodziców). Jeżeli zdarzenie zagraża życiu dziecka i wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wzywa Pogotowie Ratunkowe, a potem powiadamia rodziców /opiekunów prawnych/. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia poza teren przedszkola, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy.

     

    DYREKTOR PLACÓWKI:

    §  Zawiadamia o każdym poważnym wypadku współpracującego z przedszkolem pracownika BHP.

    §  wypadku ciężkim i śmiertelnym zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

    §  wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

    §  Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną urządzeń lub pomieszczenia, dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin.

    §  Powołuje członków zespołu powypadkowego.

     

    IV PROCEDURA DOTYCZY PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POŻARU

     

    NAUCZYCIEL:

    §  Przyjmuje sygnał alarmowy o wystąpieniu zagrożenia pożarowego.

    §  Przerywa zajęcia,

    §  zbiera grupę.

    §  Przyjmuje decyzję dyrektora co do sposobu działania:

    a) rejon zagrożony;

    b) czas ewakuacji;

    c) kierunek ewakuacji;

    d) sposób ubrania i wyposażenia dzieci;

     

    §  Niezwłocznie, w sposób zorganizowany wyprowadza grupę w rejon ewakuacji.

    §  Powiadamia dyrektora /osobę kierującą ewakuacją/ o stanie grupy w rejonie ewakuacji.

    §  Wykonuje dalsze polecenia dyrektora /osoby kierującej ewakuacją/.

    §  Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, z którymi ma zajęcia w momencie wszczęcia alarmu. W razie ewakuacji nauczyciel ustawia dzieci parami, pomoc nauczyciela sprawdza łazienkę, czy nie pozostały tam dzieci. Nauczyciel zabiera dziennik zajęć i wyprowadza dzieci w zwartej grupie drogami nakazanymi przez oznakowanie ewakuacyjne na wskazane miejsce poza budynkiem. W czasie ewakuacji kontroluje stan grupy i jej zachowanie, nie oddala się od swojej grupy pod żadnym pozorem.

    DYREKTOR /OSOBA UPOWAŻNIONA LUB WYZNACZONA/:

    §  Podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci, mienia oraz sposobie gaszenia pożaru .

    §  Odpowiada za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci.

     

     

     

     

    V PROCEDURA DOTYCZY ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W SALI ZAJĘĆ

     

    NAUCZYCIEL:

    §  Ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci jak i jego. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji elektrycznej, stan mebli i krzesełek.

    §  Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Natomiast jeżeli zagrożenie pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy natychmiast wyprowadzić dzieci z sali, przerywając zajęcia.

    §  Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien zadbać o wywietrzenie sali, zapewnić właściwe oświetlenie (200 – 300 lx) oraz odpowiednią temperaturę (co najmniej + 18°C). Na jednego ucznia przypadać powinno 6,5 m ³ objętości sali i 1,5 m ² powierzchni podłogi.

    §  Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez żadnej opieki. Jeśli musi wyjść, powinien zgłosić to innemu nauczycielowi i zapewnić zastępstwo na czas nieobecności. Należy jednak pamiętać, że sytuacja ta nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za dzieci.

    §  Jeżeli dziecko chce skorzystać z toalety, nauczyciel powinien zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo dziecku korzystającemu z toalety jak i reszcie grupy.

    §  Nauczyciel dba o czystość, ład i porządek podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu. Należy pamiętać, że przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu należy zapewnić im odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo również przez odpowiednie zabezpieczenie wejść do szkoły i ogrodzenia terenu szkoły. Każdy pracownik wykonujący swoją pracę nie może stwarzać zagrożenia dla innych pracowników i dzieci.

     

     

    PERSONEL OBSŁUGOWY:

    §  Pracownicy obsługi powinni przechowywać narzędzia pracy i środki czystości w miejscach do tego przeznaczonych.

    §  Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenia z zakresu bhp, ochrony ppoż. oraz pierwszej pomocy przed medycznej.

     

    VI PROCEDURA DOTYCZY WYJŚCIA NA PLAC przedszkolny - BOISKO

     

    NAUCZYCIEL:

    1.     Przed każdym wyjściem na plac przedszkolny nauczyciel danej grupy sprawdza teren i likwiduje ewentualne zagrożenia – w razie potrzeby powiadamia drugiego nauczyciela i dyrektora o tym zagrożeniu

    2.     Przedmioty stanowiące bezpośrednie zagrożenie zakażeniem chorobami wirusowymi zabezpiecza dyrektor przedszkola i jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia na terenie szkoły czynu karalnego zawiadamia organa ścigania, przekazując im zabezpieczone przedmioty

    3.     W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy,

    4.     W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel danej grupy oraz pomoc  z grupy,

    5.     Dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła

    6.     Rodzic dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury

    7.     W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie głowy i w miarę możliwości, przebywać w zacienieniu,

    8.     Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu niesprzyjających (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza)

    9.     Podczas pobytu na placu przedszkolnym, dziecko może skorzystać z toalety udając się tam i powracając tylko pod opieką pracownika przedszkola.

     

    DZIECI:

    1.     Przestrzegają zawartych wcześniej umów z nauczycielem, nie oddalają się od grupy.

    2.     Przestrzegają zasad bezpiecznego zachowania się na placu przedszkolnego i prawidłowego korzystania ze sprzętu terenowego.

    3.     Sygnalizują nauczycielce, opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

    4.     Reagują na umówione sygnały, np. dotyczące zbierania zabawek, podczas zbiórki.

    5.     Zawsze do przedszkola z terenu placu przedszkolnego wracają parami wraz z nauczycielem.

     

     

    RODZICE:

    Mogą odebrać dziecko z terenu placu przedszkolnego  tylko wtedy, gdy dotrą na miejsce pobytu grupy.

    §  odbiór dziecka z przedszkola – placu przedszkolnego – może nastąpić tylko wtedy, gdy rodzic jest pewien, ze nauczyciel widzi fakt odbioru dziecka do domu.

     

    DYREKTOR:

    Czuwa nad prawidłową organizacją i przebiegiem pobytu dzieci na terenie przedszkola. W każdym roku szkolnym, zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

     

    W przypadku niestosowania się do poleceń i przepisów – wyciąga surowe konsekwencje.

     

     

    Opis pracy, ustalona kolejność działań, miejsce i czas przeprowadzania poszczególnych czynności: Kolejność działań:

    1.     Nauczyciel ustala z dziećmi kolejność czynności przed wyjściem na teren przed przedszkole.

    2.     Przypomina obowiązujące zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas pobytu na placu przedszkolnym.

    3.     Dzieci przemieszczają się w parach.

    4.     Nauczyciel sprawdza, czy urządzenia są sprawne i nie ma żadnego zagrożenia.

    5.     Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się przy użyciu kijów i patyków.

    6.     Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody dzieci. 7. Podczas pobytu dzieci na placu przedszkolnym następuje całkowity zakaz schodzenia się nauczycieli na rozmowy.

    7.     Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje, gdy zaistnieje konflikt.

    8.     Powrót do przedszkola odbywa się w parach po uprzednim sprawdzeniu, czy są wszystkie dzieci.

     

     

    WYKAZ MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYJŚCIA DZIECI NA PLAC, SPACERÓW, WYCIECZEK POZA TEREN SZKOŁY:

    1.     Zapis w dzienniku zajęć z adnotacją dotyczącą pobytu dzieci na placu szkolnym.

    2.     Zapis w Rejestrze wyjść grupowych, (data, liczba dzieci, godzina wyjścia, planowany powrót, podpis nauczyciela).

    VII PROCEDURA DOTYCZY WYCIECZKI PRZEDSZKOLNEJ

    W przedszkolu powinien być opracowany regulamin organizacji wycieczek przedszkolnych, z uwzględnieniem karty wycieczki.

     

    1.     Organizator wyjazdu poza teren przedszkola, odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci - są one pod jego stałym nadzorem.

    2.     Należy uzyskać zgodę rodziców na udział ich dzieci w wycieczce poza teren miejscowości, w której znajduje się przedszkole. Jeśli u dziecka występują przeciwwskazania zdrowotne nie zezwalające na jego udział w wycieczce, zostaje on zwolniony z uczestnictwa w niej.

    3.     Należy przestrzegać warunków opieki nad dziećmi, a w szczególności:

    4.     stale sprawdzać stan liczebny dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu;

    5.     nauczyciel zobowiązany jest do stałego dyscyplinowania uczestników wycieczki;

    6.     w chwili wypadku, to nauczyciel koordynuje działania ratunkowe i ponosi za to odpowiedzialność.

    7.     Na wycieczkę należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.

     

    SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZKI:

    NAUCZYCIEL:

    1.     Zapoznaje dzieci z miejscem i celem wycieczki. Organizując wycieczkę powinien rozważyć kryteria, takie jak: wiek dzieci, zainteresowania i potrzeby, sprawność fizyczną, stan zdrowia.

    2.     Dba o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych.

    3.     Angażuje dodatkową pomoc do sprawowania opieki nad dziećmi.

    4.     Przypomina dzieciom ustalone zasady bezpieczeństwa podczas wyjazdów na wycieczki .

    5.     Przelicza stan osobowy dzieci.

    6.     Podczas wycieczki czuwa nad bezpieczeństwem dzieci.

    7.     Zawsze idzie na początku kolumny dzieci.

    8.     Przestrzega zasad przemieszczania się kolumny przez ulicę, tylko w miejscach wyznaczonych.

    9.     Po powrocie nauczyciel przelicza ilość dzieci.

     

    RODZICE:

    1. Zapewniają dzieciom odpowiednią garderobę, buty stosownie do pory roku.

    2. Nie odbierają z przedszkola dzieci na trasie wycieczki. Mogą je odebrać z terenu przedszkola.

    DZIECI:

    1. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki.

    2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z nauczycielami, opiekunami .

    3. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórki.

    4. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, poza terenem przedszkola.

    5. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny, nie oddalają się od grupy.

    6. Sygnalizują nauczycielowi, opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

     

    VIII PROCEDURA  DOTYCZY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE

     

    Zasady postępowania mają zapewnić ochronę zdrowia dziecka, także przewlekle chorego, podczas jego pobytu w przedszkolu.

     

    Nauczyciel nie jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych. To zadanie dotyczy lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego. Nauczyciel, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie dziecka, powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa. Dlatego też musi pamiętać, że pierwsza pomoc z jego strony, to jedynie doraźna, czasowa pomoc, zanim dotrze fachowa i wykwalifikowana siła medyczna.

     

     

                                                  III.        PROCEDURY W STANACH NAGŁYCH

    Utrata przytomności, zasłabnięcia i omdlenia, złamania, krwotoki, zwichnięcia, urazy, ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, ukąszenia i użądlenia, oparzenia i odmrożenia, zatrucia.

     Gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, wtedy dyrektor lub nauczyciel zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie należy o sytuacji powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Nauczyciel udzielając pomocy, powinien:

     

    §  ocenić sytuację i zabezpieczyć teren, miejsce zdarzenia, 

    §  ocenić stan poszkodowanego dziecka,

    §  wezwać pomoc lub wyspecjalizowaną pomoc medyczną, jeśli jest taka potrzeba,

    §  zabezpieczyć poszkodowanego przed możliwością dodatkowego urazu lub uszkodzenia,

    §  przystąpić do akcji ratowniczej.

     

    Należy zapewnić dziecku komfort psychiczny, mieć z nim ciągły kontakt słowny oraz być przy nim do czasu przejęcia przez służbę medyczną. Gdy dziecko skarży się na ból głowy, ucha, ma podwyższoną temperaturę ciała, wymioty, i inne objawy niezagrażające jego zdrowiu i życiu, ale stanowiące dyskomfort zdrowotny i mogące być objawem rozwijającej się choroby, nauczyciel zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych i zaleca konieczność odbycia konsultacji lekarskiej.

     

     

    PODAWANIE LEKÓW DZIECIOM Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

     

    Są okoliczności, w których nauczyciel może podać dziecku lek (zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie podawania leków dzieciom przez nauczycieli w placówkach oświatowych). Dzieje się tak tylko w odniesieniu do dziecka z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego podawania mu leków. Rodzice dziecka przed przyjęciem do placówki zobowiązani są do przedłożenia informacji:

    §  na jaką chorobę dziecko choruje,

    §  jakie leki na zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania).

    Konieczne jest również dołączenie zlecenie lekarskie oraz pisemnego upoważnienia do podawania dziecku leków (zał. 1). Nauczyciel zaś musi wyrazić zgodę na to, że będzie podawać dziecku leki ( zał. 2). Wymóg pisemnego upoważnienia dotyczy również sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka wymaga wykonania innych czynności (np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, podania leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę). Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.

    Zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu.

    Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu, należy:

    §  zobowiązać rodziców/opiekunów prawnych do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania,

    §  wymagać od rodziców/opiekunów prawnych pisemnego upoważnienia do kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę lub podawania leków wziewnych dziecku choremu na astmę,

    §  powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentację medyczną dziecka oraz upoważnienie rodziców/opiekunów prawnych,

    §  na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych dyrektor wyznacza spośród pracowników, za ich zgodą, dwie osoby do podawania leku dziecku, z których jedna podaje lek i odnotowuje ten fakt w rejestrze podawanych leków poprzez zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania oraz dawki, a druga nadzoruje ww. czynności; obydwie wyznaczone osoby są zobowiązane potwierdzić podanie dziecku leku i nadzorowanie tej czynności, składając czytelne podpisy pod sporządzonym rejestrem.

     

    ZAŁĄCZNIK NR 1 – Upoważnienie rodziców do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą wraz z dokumentacją medyczną dziecka i zaświadczeniem lekarskim.

    ZAŁĄCZNIK NR 2 – Zgoda nauczyciela/pracownika do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą.

    ZAŁĄCZNIK NR 3 – rejestr podawanych leków.

    ZAŁĄCZNIK NR 1 UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODAWANIA LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

    Ja, niżej podpisany ................................................................................................ (imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) upoważniam Panią ............................................................................................... (imię, nazwisko pracownika przedszkola) do podawania mojemu dziecku ............................................................................ (imię, nazwisko dziecka) Leku ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia) Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania leku wraz z dokumentacją medyczną dziecka. …............................................................. (imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

    Załącznik nr 2 ZGODA NAUCZYCIELA /PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA NA PODAWANIE LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

    Ja, niżej podpisana ….................................................................................................................. (imię, nazwisko pracownika przedszkola) wyrażam zgodę na podawanie dziecku …................................................................................... (imię, nazwisko dziecka) Leku ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (dawka, nazwa leku, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia) …............................................................. (imię, nazwisko pracownika przedszkola) Oświadczam, że zostałam poinstruowana o sposobie podania leku (wykonania czynności medycznych) Załącznik nr 3 REJESTR LEKÓW: Imię i nazwisko dziecka Nazwa podawanego leku Data i godzina podania leku Dawka Podpisy osób upoważnionych do podania leku.

     

     

    IX PROCEDURA DOTYCZY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WSZAWICY W PRZEDSZKOLU

     

    Opis procedury: Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka.

    §  Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez pielęgniarkę kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie. ( w wydzielonym pomieszczeniu).

    §  Pielęgniarka zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników informuje dyrektora przedszkola i nauczyciela grupy o wynikach kontroli i skali zjawiska.

    §  Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.

    §  W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.

    §  Pielęgniarka po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

    §  W przypadku, gdy rodzice wyrażą sprzeciw wobec informacji o kontroli higienicznej lub nie podejmą niezbędnych działań higienicznych lub ich działania będą nieskuteczne dyrektor przeprowadza z rodzicami rozmowę wyjaśniającą, a gdy ona nie przyniesie rozwiązania podejmuje bardziej radykalne kroki, tzn. zawiadamia ośrodek pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców.

     

    Postanowienia końcowe:

    Dokument „ Bezpieczeństwo w przedszkolu - procedury” zaktualizowano i zatwierdzono.

    X PROCEDURA DOTYCZY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU GDY DZIECKO SAMOWOLNIE OPUŚCI PRZEDSZKOLE

     

     

    XI Procedura Dotyczy postępowania w przypadku zasłabnięcia ucznia

     

     

     

  • Kontakty

   • Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek w Mucharzu
   • 667349009
   • 33 876 14 25 661 028 005 506 155 346 NIP 551 250 80 52
   • 34-106 Mucharz 95 34-106 Mucharz Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych